AVFALLSHÅNDTERING

Riktig avfallshåndtering bidrar til å løse miljøproblemer og sparer samfunnet for unødig bruk av ressurser. Det viktigste er å hindre at avfall oppstår, deretter at avfallet gjenvinnes gjennom materialgjenvinning eller energiutnyttelse og at farlig avfall behandles forsvarlig.

Til tross for at opplegget for kildesortering i våre lokale kommuner er dårligere enn flere steder rundt i landet, kildesorterer Follo-folk stor sett mer enn Ola Nordmann. For mens 51 prosent av husholdningsavfallet til Ola Nordmann, og også i snitt for Akershus, er kildesortert kan fem av Follo-kommunene vise til 54 prosent.

Fra 1 januar 2008 er det innført et nytt kapittel i avfallsforskriften, som blant annet setter krav om innlevering av avfallsplaner og kildesortering av byggavfall for alle bygge- og riveprosjekter over en viss størrelse.

Formålet med bestemmelsen er å fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av avfall fra bygge- og rivingsvirksomhet, samt forebygge ulovlig deponering av avfall.

Statistisk info om avfall

SSB_logo